מעבר למאוד – תיאורי מידה שימושיים

עד עכשיו למדנו לבנות משפטים תיאוריים בסיסיים וראינו כי גם משפט פשוט כגון 'הוא גבוה' חייב להכיל את המילה 'מאוד' לצרכי משקל ועל כן הוא יאמר tā hěn gāo למרות שא מדובר במישהו גבוה מאוד. נשאלת השאלה אם כן כיצד נציין שמישהו אכן מאוד גבוה, ובדיוק בזה מתמקד השיעור הנוכחי – תיאורי מידה שימושיים.

תיאורי המידה במנדרינית רבים ומגוונים יותר מאשר בעברית. בואו נכיר אותם מהחזק לחלש.

הכי ובמיוחד

המילה 'הכי' בסינית היא zuì וכמו בעברית היא מופיעה לפני התואר או הפועל אליה היא מצטרפת. הצירוף zuì duō משמעותו הכי הרבה ו-zuì xǐ huān זה הכי אוהב.

המילה 'במיוחד' בסינית היא tè bié ובניגוד לעברית היא מופיעה לפני התואר או הפועל אליו היא מצטרפת. הצירוף tè bié cháng משמעותו ארוך במיוחד ו-tè bié xǐ huān זה לאהוב במיוחד.

ממש

בסינית יש כמה צרופים המבטאים את הרעיון המילה 'ממש' ולכל אחד מהם משמעות קצת שונה.

fēi cháng – ממש, באופן בלתי רגיל

jí le – ממש, בצורה קיצונית

tài…le – ממש, יותר מידי

גם אופן השימוש בהם אינו זהה, הנה שלוש דרכים לומר ממש רזה (shòu)

fēi cháng shòu – shòu jí le – tài shòu le

למדי

כדי לבטא את המשמעות של 'למדי' או 'די' ניתן להשתמש במילים ובצירופים הבאים:

xiāng dāng – מצטרף רק לתארים חיוביים

tíng – למדי, באופן מניח את הדעת

bǐ jiào – די, באופן יחסי

hái – עדיין, באופן סביר, מתקבל על הדעת

הנה ארבע דרכים לומר די גבוה:

xiāng dāng gāo – tíng gāo – bǐ jiào gāo – hái gāo

קצת

כדי לתאר מידה מועטה נאמר לפני התואר או הפועל את הצירוף yǒu yì diǎn או בקיצור yǒu diǎn. הצירוף yǒu yì diǎn pàng משמעותו קצת שמן. לומר yǒu yì diǎn diǎn pàng זה כמו לומר טיפ טיפה שמן בעברית.

אחד עשר גוונים של טוב

המילה שמצטרפת לתיאורי המידה לעיתים מאוד קרובות היא hǎo (טוב) שבמקרים רבים יוצרת מילים מאוד שימושיות

zuì hǎo – הכי טוב

tè bié hǎo – טוב במיוחד

fēi cháng hǎo – מעולה

hǎo jí le – מצויין

tài hǎo le – נהדר

hěn hǎo – טוב מאוד

xiāng dāng hǎo – טוב למדי

tíng hǎo – אחלה / סבבה

bǐ jiào hǎo – די טוב

hái hǎo – בסדר, סביר, עדיין טוב

bú tài hǎo – לא כל כך טוב

שימו לב לצירוף האחרון שפרושו לא ממש טוב, כפי שניתן לראות בשלילה ה-le נופלת. בנוסף כמו בעברית מעדיפים לומר לא ממש טוב מאשר קצת טוב.