שיחות ודיאלוגים

עמוד זה מכיל תמלולים והקלטות של שיחות ודיאלוגים שימושיים, מן הקל אל הכבד.

שיחה בסיסית

בשיחה זו נלמד להגיד שלום, לשאול לשלומו של האדם עמו אנו משוחחים ולהסב שאלה ששמענו לנושא אחר. כמו כן נשתמש במילים 'תודה', 'להתראות' ונתוודע למילה 'גם'.

רשימת המילים

אני – wǒ

את/ה – nǐ

טוב – hǎo

תודה – xiè xiè

להתראות – zài jiàn

מאוד – hěn

גם – yě

האם – ma

מה לגבי… – ne

השיחה

A: nǐ hǎo!

B: nǐ hǎo!

A: nǐ hǎo ma?

B: wǒ hěn hǎo. nǐ ne?

A: wǒ yě hěn hǎo. xiè xie.

B: hǎo. zài jiàn.

A: zài jian!

תודה

חלק זה מורכב משני דיאלוגים קצרים מאוד של תודה ותגובות אפשריות לתודה.

רשימת מילים

xiè / xiè xie – תודה

nǐ – לך

bù – מילת שלילה

bié – אל

yòng – להשתמש ב

kè qi – מנומס / בנימוס

שיחה ראשונה

A: xiè xie!

B: bú yòng xiè.

הפירוש המילולי של דיאלוג זה הוא 'תודה' והתשובה 'אין צורך בתודה'.

שיחה שניה

A: xiè xie nǐ!

B: bú kè qi.

או

A: xiè xie nǐ!

B: bié kè qi.

הפירוש המילולי של הדיאלוגים האלו הוא 'תודה לך' והתשובה היא משהו כמו 'אל תהיו מנומסים' כלומר אין צורך שתהיו מנומסים או שתתנהגו כמו אורחים.

סליחה

חלק זה גם הוא כולל שני דיאלוגים אחת של סליחה קלילה יותר בסגנון excuse me באנגלית והשנייה סליחה כבדה יותר כמו אני מצטער. מכיוון שמדובר בצירופים קבועים חלק זה אינו כולל רשימת מילים.

שיחה ראשונה

A: bù hǎo yì se.

B: méi shì.

הצירוף bù hǎo yì se מצביע על מבוכה או חוסר נעימות ו-méi shì משמעותו שהוא שלא קרה כלום או שהכל בסדר.

שיחה שניה

A: duì bu qi.

B: méi guān xi.

הצירוף duì bu qǐ משמעותו יחס לא הולם או התנהגות ראויה כלפי מישהו ואילו הפירוש המילולי של méi guān xi הוא אין קשר אולם כאן משמעותו היא אין דבר או שאין זה מפריע.